Skip to content

lauduchove

עם ההגעה לישראל, החברה מעניקה לבנות דירות ראויות. זהו חדר במלון או חדר שכור. הכל משפיע על משאלות העובד באופן בלעדי, מכיוון שעלויות ההשכרה נופלות רק על יתרת העובד. הדירה הקבועה היומית הממוצעת בישראל היא בטווח של 40-60 דולר ליום.מערכת אמינה לעידוד עובדים. תועלים מגברים עובדי עובדים לוקחים לעצמם. המשימה העיקרית של חברת הליווי הישראלית שירותי נערות ליווי – לספק לעובדים עבודה טובה עם הכנסה כבדת משקל, ולתת ללקוחותינו לתת לשירותים נכס טוב יותר בלעדית. באופן בלעדי שיטה זו נותנת את הכוח לקבוע שיתוף פעולה עם קו ארוך, אשר יהפוך לנוח הן לבנות והן ללקוחותינו.