Skip to content

dicpotecas

עם ההגעה לישראל, החברה מעניקה לעובדים דירות נוחות. זהו חדר במלון או בית שכור. הכל תלוי בבקשת הילדה, מכיוון שעלות הדיור נופלת אך ורק בעלויות הדגם. העלות המשוערת של שכירת הדירות היומית בישראל היא כ 40-60 דולר ליום.מערכת תעודות של בונוסים של עובדים. בונוסים עובדים מלקוחות עוזבים את עצמם. המטרה העיקרית של סוכנות הליווי ישראל נערות ליווי – לספק לבנות עבודה טובה עם הכנסה טובה, והגברים שלנו מציעים לשירותים ברמה טובה יותר. באופן בלעדי גישה זו מספקת כוחות לזכות בשיתוף פעולה ממושך, אשר יהפוך לעיוות הן לבנות והן ללקוחותינו.